دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران غرب يكشنبه 31 فروردين 1393
 مبلغ واریزی به حساب دانشگاه